Privatumo politika

Įžanga

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) informuoja, kaip Menulink (toliau – mes) renka, saugo ir tvarko asmens duomenis, gerbdama asmens privatumą esant www.menulink.lt svetainėje.

Naudojimosi Svetaine sąlygos

Svetaine galite naudotis, jeigu esate vyresni nei 18 metų. Naudojantis Svetainės teikiamomis paslaugomis, prisiimate visą atsakomybę už pateikiamų duomenų teisingumą ir tikslumą. Teikdami asmens duomenis (pvz., pildydami registracijos formą) užtikrinate, kad turite teisę taip tvarkyti asmens duomenis ir prisiimate visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo galinčius kilti Svetainei ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius.

Pasikeitus Svetainėje nurodytiems jūsų asmens duomenims ar kitai susijusiai informacijai, įsipareigojate per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti ir / ar papildyti savo pateiktus asmens duomenis, ar kitą susijusią informaciją.

Jūs esate atsakingas už savo slaptažodžio bei pateikiamų duomenų konfidencialumą, bei už bet kuriuos veiksmus, kurie Svetainėje atliekami prisijungus naudojant jūsų prisijungimo duomenis. Negalite atskleisti prisijungimo duomenų tretiesiems asmenimis. Tuo atveju, jeigu Svetainės paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, kuris prie Svetainės prisijungia naudodamasis jūsų prisijungimo duomenis, mes laikysime, kad prisijungėte jūs. Praradę prisijungimo duomenis, turite nedelsiant apie tai informuoti bei pasikeisti prisijungimo duomenis.

Jeigu mes abejojame dėl jūsų pateiktų asmens duomenų ar kitos susijusios informacijos teisingumu – turime teisę prašyti šiuos duomenis, ar kitą susijusią informaciją patikslinti ir / ar papildyti.

Turime teisę jums siųsti informacinius pranešimus ar skambinti jūsų nurodytu telefonu informuodami apie pasikeitusias Svetainėje teikiamas paslaugas ir / ar jų sąlygas bei kitą su mūsų veikla susijusią ir jums svarbią informaciją.

Mes neįsipareigojame užtikrinti nepertraukiamo Svetainės veikimo, nes jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo mūsų valios, tačiau įsipareigojame dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintume kuo sklandesnį Svetainės veikimą ir tolimesnį jos funkcionavimą.

Kokiais principais vadovaujamės tvarkydami jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į jūsų privatumo apsaugą. Užtikriname, kad duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant asmens duomenis.

Visus duomenis tvarkome griežtai laikydamiesi teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. Duomenis laikome tokia forma, kad jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi. Tvarkydami jūsų duomenis taikome atitinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, sugadinimo.

Kokius slapukus renkame Svetainėje ir kodėl jie reikalingi?

Tinkamam Svetainės veikimo užtikrinimui, kartais į jūsų įrenginį įrašome mažas duomenų rinkmenas – slapukus. Slapukas – nedidelė teksto rinkmena, kurią apsilankius Svetainėje, išsaugome jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo Svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Mes naudojame slapukus, kad surinktume jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokią kaip aplankytos Svetainės ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia Svetainei prisiminti jūsų sistemos nustatymus.

Kokios saugumo priemonės mums leidžia užtikrinti jūsų duomenų saugumą?

Naudojame tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į jūsų, kaip duomenų subjektų, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas. Šiuo atveju mes užtikriname griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų ir suteikiame prieigą tik tiems darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų darbui atlikti bei stebi kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Prieigą prie asmens duomenų užtikriname tinkamo lygio slaptažodžiais, sudarę konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie turi prieigą prie jūsų asmens duomenų ir kt.

Kam galime perduoti jūsų asmens duomenis?

Jūsų duomenų neperduodame jokioms trečiosioms šalims. Visi duomenys keliaujantys tarp integracijų yra nuasmeninti arba užkoduoti.

Galime ir turime teisę perduoti jūsų asmens duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms siekiant tinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimus. Galime perduoti jūsų asmens duomenis teisines paslaugas teikiantiems asmenims, kai šiuos asmens duomenis būtina atskleisti siekiant nustatyti, įgyvendinti ar apginti mūsų teises ir teisėtus interesus. Galime teikti jūsų asmens duomenis kitiems tretiesiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka.

Kokias teises jūs turite ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Jūs turite teisę:

  • Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ar buvo teikti bei gauti jų kopijas;
  • Prašyti ištaisyti tvarkomus savo asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir / ar nepilni;
  • Prašyti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai, netikslūs asmens duomenys, ir (ar) kai jūs atšaukiate savo sutikimą, ir (ar) yra tam kitas pakankamas pagrindas;
  • Gauti savo pateiktus, su savimi susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu ir (ar) persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, ir (ar) prašyti, kad tai atliktume mes, kai tai leidžia techninės galimybės. Paprasčiau tariant, turite teisę perkelti savo asmens duomenis.

Mes nevykdome tokio profiliavimo, kuris gali sukelti teisines pasekmes ar gali daryti didelį poveikį jums, tačiau teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, jūs galite būti priskirtas atitinkamai klientų kategorijai. Atsižvelgiant į tai, jūs turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir ginčyti sprendimą.

Kur kreiptis, jeigu kyla abejonių dėl jūsų asmens duomenų naudojimo?

Jeigu norite daugiau sužinoti apie jūsų duomenų tvarkymą ar turite kitų klausimų, susisiekite el.paštu info@menulink.lt

Apie mus

MenuLink - tai naujos kartos meniu. QR kodu atidaromas, lengvai sukuriamas ir valdomas bet kokio tipo meniu.

Naujienlaiškis